ОБЕКТ
Водно електрическа централа Жребчево с мощност 15,4 MW

ОПИСАНИЕ
ВЕЦ Жребчево е част от хидро комплекс, построен на река Тунджа с основна цел напояване на земедеска земя в югоизточната част на България. Основното съоръжение в комплекса е язовир Жребчево с общ обем 400 млн. m3 (свободен обем 30 млн. m3), който е шестия най-голям язовир в България. Основните съоръжения са: две турбогрупи, състоящи се от турбина тип Францис и генератор с мощност 7,4 MW всяка; Водовземна кула; Основно отклонение с диаметър 3500 mm и капацитет 42 m3/s; Деривация от основно отклонение с диаметър 3000 mm and и капацитет 41 m3/s; Долна вада.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КИД 2228 ЕООД

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Технически доклад за дю дилиджънс във връзка с кандидатстване за инвестиционен кредит, включващ:
Способността на централата да генерира очакваната мощност и енергия; Преглед на проекта, включително основното оборудване; Валидност на различни лицензи и разрешителни и условия, свързани с предоставянето им; Договори, включително подробности за присвояване на рисковете в различните договори; Възможностите и опита на основните страни, участващи в проекта; Договори за експлоатация и поддръжка. Оценка на техническите изисквания, съдържащи се в разрешенията и одобренията (по околна среда, използването на вода, свързване към мрежата …); Преглед на природните ресурси (хидроложки проучвания и потенциал) и изчисляване на трайностни криви и обезпечености (P50, P75, P90); Изготвяне на хидроложки доклад за ВЕЦ Пасарел, Кокаляне, Яхиново и Джерманеа; Преглед на геоложките условия с особено внимание върху геоложки условия, свлачища, регионална сеизмична активност и речни утайки; Оценка на проекта на централата и пригодността към местните условия и международни стандарти; Преглед на съоръженията за свързване към преносната мрежа; Преглед на процедурите за контрол и поддръжка на язовирите, затворни органи, преливници и тунели; Оценка на границите на собственост на ВЕЦ-овете и връзката им със собствеността на заинтересовани лица; Преглед на договорната рамка (всички по-големи поръчки – експлоатация и поддръжка, Договор за изкупуване на електроенергия, споразумение за търговия с електрическа енергия и т.н.), включително и за нанесени вреди и планиране. Преглед на всички гаранции за оборудването, сравнени с пазарните; Оценка на бюджета на проекта (капиталови разходи, непредвидени и оперативни разходи за целият експлоатационен период на проекта), с показатели на пазара; Подробен анализ на приходите – как се реализира произведената електроенергия, как производителят е уверен, че търговецът максимализира приходите му, и т.н.; Преглед на финансовия модел и становище по основните допускания; Преглед на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда и тяхната достатъчност по отношение на съществуващите съоръжения. Оценката на производството включително обезпечености P50 (1 година и 10 години), P75 (1 година и 10 години), P90 (1 година и 10 години).