инж. Соня Гошева има над 14 години професионален опит в сферата на строителния надзор и управлението на проекти. Част е от екипа на ИКюИ Контрол от 2006 г., като от 2010 г. изпълнява функциите на Мениджър по Управление на Качеството (МУК) за помощник на Представителя на ръководството, със задължения да администрира Интегрираната система за управление на качеството (ИСУК), въведена в организацията.
Притежава магистърска степен по Машиностроене и уредостроене; Метрология, фина механика и оптика от Технически университет – София. Квалифицирана е като Вътрешен одитор по системата за управление по качеството и представител на ръководството в организацията, а през 2011 г. е сертифицирана от ТЮФ Рейнланд България ЕООД като: Пълномощник за система за управление по качеството и Експерт по техническо законодателство и контрол на безопасност и качество на промишлени продукти.

Основни квалификации: